التجا به درگاه خداوند مهربان …


زلزله ها پی در پی و بی امان بر کشور ما می تازند، آسمان بارشش را از ما منع کرده، زمین بر ما تنگ گرفته ، هوا، هوای نفس کشیدن نیست، فقر، گرانی، بیماری های ناعلاج امان مردم را بریده است، خلاصه کارد به استخوان رسیده و جان ها برلب…راستی این مصائب چه پیامی دارد؟ تاوان کدام غفلت، هشدار کدام ضرورت است ؟؟؟
آری! به راستی که ما از امام زمان خود غافل شدیم و حضور او را به فراموشی سپردیم…شاید این همه اتفاقات ناگوار این پیام را داشته باشد که بلکه اضطرار ما را به فریاد نجات و دادخواهی از منجی زمان وادار کند، پس بیایید تا دیر نشده او را به نجات جهان فراخوانیم، که تنها در سایه سار حکومت او می توان ایمن زیست.
منتظران مضطر، دردمندان بی پناه، مسلمانان، مومنان، بلادیدگان، شیعیان، عاشقان، نجات خواهان، مسیحیان، زرتشتیان، پیروان تمام ادیان….بیایید همه با هم یکدل و یکصدا به درگاه خداوند باریتعالی التجا بریم، به دشت و کوه و بیابان پناه برده، مضطر و ناچار و نالان، بیچارگی و دردمندی و اضطرار خود را به نمایش گذاریم و از خداوند منجی عصر خود را طلب کنیم، شاید که بر بیچارگی ما رحمت آورد و امام زمان ما را که قرنهاست برای چنین روزی ذخیره کرده است، به نجاتمان بفرستد.


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *