صوت/ ندانستیم و همچون فرزندان یعقوب …


اف بر این دنیا ، که امام زمانمان را به ثمن ناچیز فروختیم …


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *