عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد


درج مطلب زیر صرفا بیان این نکته است که عشق انسان را برای رسیدن به محبوب به هر کار و ریاضتی ممکن است بکشاند .
شیخ حسنعلی نخودکی رحمت الله علیه می فرمایند : اگر آدمی یک اربعین ( چهل روز ) به ریاضت پردازد، اما یک نماز صبح از او قضا شود، نتیجه آن اربعین، « هباءً منثوراً » خواهد شد.
جریان زیر تشرف و شرح حال کمی از شیخ حسنعلی نخودکی رحمت الله علیه با زبان جناب آقای هاشمی نژاد است :


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *