فراموشتان کردیم …


اگر هدف از خلقت را منحصرا
بندگی خدا آن هم فقط وفقط از طریق معرفت به امام هر زمان و اطاعت از او بدانیم که اعتقاد راسخ شیعه همین است،با یک نگاه گذرا به وضعیت زندگی فردی و اجتماعی امروزمان به عمق فاجعه پی خواهیم برد.
آیا بسیاری از ما مقصد خلقت را فراموش نکرده ایم؟
دنیا برایمان به هدف تبدیل نشده است؟
در هر مجلسی که مینشینیم سخن از زمین،آپارتمان،مدلهای جدید اتومبیل وتلفن همراه ولذات وسرگرمی های دنیاست.
به چه میزان با امام_زمان خویش در ارتباط هستیم؟!

کتاب ۱۲ قرن غربت


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *