وقــتمــ تــمــام شــد و هیــچ ڪــارے نــڪــرده ام


مــثــل مــوشــے ڪــه بــه گــنــدمــزار مــے افــتــد
صــداے خــش خــش عــقــربــڪ ها روح را می فرساید
نــه خــنــده هاے مــمــتــد:نــه نــالــه هاے غریبانه
ایــن صــداے چــرخــدنــده هاســت ڪــه عــمــر مــرا مــے جــونــد.
وقــتمــ تــمــام شــد و هیــچ ڪــارے نــڪــرده ام
هیــچ ڪــارے ڪــه آمــدنــت را بــه جــلــو بــیــنــدازد .
نــاقــوســ مــرگ مــے نــوازد .
نه خنده های ممتد
نه ناله های غریبانه
ایــن صــداے عــقــربــڪ هاســت ڪــه مــے گــویــد وقــت رفــتــن اســت!
و من هنوز هیچ کاری نکرده ام
کاری که آمدنت را به جلو بیندازد!

شعر از پ. جهانبانی


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *