یک توصیه ی امام زمانی


سعی کنید در جمع فامیل که می روید حتما متذکر امام زمان باشید.
یک جایی چند نفر فامیل جمع شدند بگویید: گوش بدهید از امام زمان برایتان بگویم، یک تشرفی برایتان بگویم!

به خداقسم همان نام امام زمان برکت می آورد. دلها را زیر و رو میکند.
شما این کار را انجام بدهید، سر یک سال نصف فامیلتان امام زمانی می شود. سرباز امام زمان اینطور است.

برای امام زمان سرباز و نیرو جمع کنید.
چطور داعش از سرتاسر دنیا دارد جذب می کند، خجالت نکشید، اگر خجالت می کشید، ضعف است، با عزم و استقامت، ضعف را از خودتان دور کنید.

استاد اخلاق جناب حاج اقا زعفری زاده حفظه الله


دیدگاه ها و نقطه نظرات

تشخيص انسان و ربات *